Smlouva o poskytování služby e-Katalog

 

 1. SMLUVNÍ STRANY:

 

 1. Poskytovatel služby:

             AT Computers a.s., se sídlem Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

             Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1975

             IČO: 61672599,     DIČ: CZ61672599

             Zastoupený:            Ing. Petrem Vaňkem, místopředsedou představenstva a

                                               Ing. Rostislavem Vybíralem, členem představenstva

             (dále jen „Poskytovatel“)

 

a

 

 1. Uživatel služby:

             ……………………………………………………………………….

             Zapsaný v obchodním rejstříku: ……………………………………         

             IČO:…….……….,    DIČ: …………………

             Zastoupený:

             (dále jen „Uživatel“)

 

 

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
 2. Předmětem této smlouvy je poskytováníslužby spočívající v provozu internetového e-katalogu s prodejnou (profesionálního internetového obchodu s IT a digitální technikou) na platformě ATC BusinessLink  na serverech Poskytovatele v hostingovém centru (dále jen „Služba“).
 3. Uživatel prohlašuje, že se při objednání Služby seznámil s bližší specifikací Služby, se základními informacemi a podmínkami jejího poskytování, s pokyny pro zprovoznění Služby, jakož i s aktuálním ceníkem -  vše dostupné na webových stránkách Poskytovatele (vizwww.atcomp.cz a www.ekatalog.biz).  
 4. Technické zabezpečení Služby provádí Poskytovatel.
 5. Služba je poskytována výhradně obchodním partnerům (odběratelům) Poskytovatele.

 

 1. CENA SLUŽBY A JEJÍ PLACENÍ
 2. Uživatel se zavazuje platit Poskytovateli úplatu za poskytnuté Služby (dále jen "poplatky") ve výši dle ceníku (www.atcom.cz). 
 3. Poplatky za Služby jsou splatné čtvrtletně, není-li sjednáno jinak. Poskytovatel bude poplatky účtovat na základě faktury – daňového dokladu vystaveného vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, za které byla Služba poskytována, se splatností do 10 dnůode dne vystavení faktury.Jednorázový poplatek za aktivaci Služby bude účtován v rámci na základě první vystavené faktury.  
 4. Uživatel má právo na slevu ve výši 1/30 měsíčního poplatku za každý den, ve kterém mu nebude poskytována sjednaná Služba po dobu delší než 4 hodiny. Pokud v průběhu kalendářního měsíce nedošlo k poskytování Služby déle než 4 hodiny v souhrnu po dobu sedm (7) a více dnů, má Uživatel nárok na slevu ve výši odpovídající měsíčnímu poplatku (tj. plné vrácení měsíčního poplatku).   Podmínkou pro poskytnutí této slevy je řádná reklamace Uživatele uplatněná bez zbytečného odkladu po zjištění problémů s poskytovanou Službou (tj. její výpadek po dobu déle než 4 hodiny). Sleva, na kterou vznikl Uživateli nárok, bude kompenzována formou opravného daňového dokladu (dobropisu)v nejdříve následující faktuře vystaveného Poskytovatelem, resp. při zániku smlouvy bude sleva poskytnuta převodem příslušné částky na účet Uživatele.        

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
 2. V případě nezaplacení poplatku podle bodu 3.2 této smlouvy je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění Uživatele, přerušit provozování Služby, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.
 3. V případě nezaplacení poplatků po dobu delší než 14 dní od data splatnosti příslušné faktury je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění Uživatele, ukončit provoz Služby a od této smlouvy odstoupit.  
 4. Poskytovatel není odpovědný za obsah webových stránek Uživatele, jakož ani za škody, které vzniknou Uživateli nebo třetí straně provozem Služby. Za obsah a data zveřejněná na webových stránkách odpovídá Uživatel.
 5. Poskytovatel má právo znovu neposkytnout Službu Uživateli, pokud mu byla dříve Služba zrušena pro neplnění podmínek jejího provozu.
 6. Uživatel se zavazuje zveřejnit na provozovaném e-katalogu informaci pro své zákazníky o zásadách zpracování osobních údajů v souladu s GDPR (tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – účinnost od 25.05.2018). Bližší podmínky zpracování a ochrany osobních údajů budou předmětem samostatné smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.   
 7. Uživatel se zavazuje užívat Službu dle této smlouvy v souladu s právními předpisy ČR, EU (zejména  GDPR), mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, jakož i v souladu s dobrými mravy.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
 3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů, na základě výpovědi doručené druhé smluvní straně nejpozději 10 kalendářních dnů před uplynutím kalendářního čtvrtletí, s účinky zániku této smlouvy k poslednímu dni daného kalendářního čtvrtletí.
 4. Tato smlouva zaniká též na základě odstoupení některé ze smluvních stran z důvodů sjednaných v této smlouvě, jakož i z důvodů vyplývajících z právních předpisů, zejména z důvodu podstatného porušení této smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit též v případě, kdy druhá smluvní strana vstoupila do likvidace, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, případně byl zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku.
 5. Uživatel není oprávněn převádět zcela/zčásti svá práva a povinnosti dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.   
 6. Každý z účastníků je povinen ve lhůtě jednoho týdne oznámit druhému, pokud dojde ke změně firmy, sídla či místa podnikání, případně některého z údajů a osob uvedených jako zodpovědné za provoz webových stránek v objednávce Služeb.
 7. Tyto smluvní podmínky ruší veškerá předchozí ujednání smluvních stran spojená s poskytováním Služeb na serverech Poskytovatele.
 8. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu; v případě, že dojde k poskytnutí Služby již před podpisem této smlouvy, vztahují se podmínky této smlouvy na Služby poskytnuté od data jejich aktivace.   

 

 

V Ostravě dne:                                                                                                   V                           dne

 

 

Poskytovatel:                                                                                                    Uživatel:

 

 

 

................................                                                                                            ................................

místopředseda představenstva                                                                                                      

 

 

 

................................                                                                                           

člen představenstva