Obchodní podmínky provozování služby e-Katalog

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Poskytovatel služby : AT Computers a.s. Těšínská 1970/56, 710 00 Slezská Ostrava

IČ: 61672599, DIČ: CZ61672599

Zastoupený: Ing. Rostislavem Vybíralem

1.2 Uživatel služby:

IČ: DIČ:

Zastoupený:

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

2.1 Předmětem služby je provoz internetového katalogu s prodejnou na platformě ATC BusinessLink na serverech poskytovatele v hostingovém centru.

2.2 Technické zabezpečení služby provádí společnost AT Computers, a.s.

2.3 Služba je poskytována výhradně obchodním partnerům AT Computers.

3. STANOVENÍ CENY A JEJÍ PLACENÍ

3.1 Uživatel se zavazuje platit poskytovateli úplatu za poskytnuté služby (dále jen 'poplatky'), a to v rozsahu a ve výši stanovené v ceníku, který musí být dostupný na www stránkách poskytovatele.

3.2 Poplatky za služby jsou splatné čtvrtletně předem, není-li sjednáno jinak. Poskytovatel je bude účtovat fakturami, které mají splatnost 10 dnů. Jednorázový zřizovací poplatek bude účtován na první faktuře. Zaplacení poplatků není povinen poskytovatel upomínat

3.3 Poskytovatel se zavazuje vrátit uživateli 1/30 měsíčního poplatku za každý den, ve kterém mu neposkytne služby déle než 4 hodiny sjednaným způsobem. V případě, že během kalendářního měsíce bylo 7 a více dní, ve kterých nebyla déle než 4 hodiny poskytnuta služba sjednaným způsobem, má uživatel nárok na plné vrácení celého měsíčního poplatku. Poplatky se vrací pouze na základě písemné reklamace služeb uživatelem, jež je doručena poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy služba nebyla poskytnuta sjednaným způsobem. Poplatky se vrací pouze formou jejich odečtení z nejbližší platby uživatele.

4. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

4.1 V případě nezaplacení poplatku podle bodu 3.2 je poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, přerušit provozování služby, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.

4.2 V případě nezaplacení poplatků po dobu delší než 14 dní od data splatnosti je poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, ukončit provoz služby.

4.3 Poskytovatel není odpovědný za obsah stránek, jakož ani za škody, které způsobí uživateli nebo třetí straně provozem služby.

4.4 Poskytovatel má právo znovu neposkytnout službu uživateli, pokud mu byla dříve služba zrušena pro neplnění podmínek jejího provozu.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Provoz služby se sjednává na dobu neurčitou.

5.2 Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena poskytovateli do 7 dní před ukončením uhrazeného cyklu služby. Výpověď může být provedena během zaplaceného cyklu provozu služby. Provoz stránek uživatele musí být ukončen ve výpovědní době.

5.3 Uživatel nemá právo na vrácení uhrazené odpovídající částky za nevyužitou službu, pokud sám službu vypoví před uplynutím předplaceného cyklu a pokud k výpovědi nedošlo z důvodu porušení smlouvy poskytovatelem. Stejný důsledek má i ukončení provozu služby ze strany poskytovatele pronájmu strojového času v případě nedodržení technických podmínek provozu služby..

5.4 Každý z účastníků je povinen ve lhůtě jednoho týdne oznámit druhému, pokud dojde ke změně obchodního jména, sídla či místa podnikání, případně některého z údajů a osob uvedených jako zodpovědné za provoz stránek v objednávce služeb.

5.5 Tyto smluvní podmínky ruší veškeré smluvní ujednání spojená s poskytováním služeb na serverech poskytovatele, jakož i pozbývají platnosti veškerá ostatní ujednání, jestliže nemohou vedle nich obstát.